ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งวาณิชย์

ROONG VANISH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506005706
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2506 พ.ศ. (60 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 211 ถนนจินดาถวิล แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า