ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าไม้มหาราช

MAHARAJA TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506000259
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2506 พ.ศ. (61 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/1/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 394/3 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้