ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นฟ้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005750
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 78 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น