ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวไทยขนส่ง

NAMHAI SHIPPING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 125 ถนนจักร์เพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น