ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมีลซัพไพล์

THAI MEAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 145 ซอยฉลองกรุง ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง