ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญขนส่ง

THE THAICHAREON TRANSPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004362
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 78/2 ถนนสี่พระย แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ