ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะกิจสถาปัตย์

DEVELOP ARCHITECTURAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003765
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย