ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงการพิมพ์

RAUNG SEANG PUBLISHING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002572
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2504 พ.ศ. (63 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
8/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48/1722 หมู่ที่ 7 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น