ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพาณิชย์ฟามาซี

RUAMPANICH PHARMACY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002289
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
21/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค