ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.แสงรุ่งเรือง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002211
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 699/2 ถนนอิสสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์