ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถวัลย์

THAI THAWAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002017
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
10/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 170,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 161 ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20221 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและน้ำมันทาไม้