ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.เจริญมิน

S.N. CHAROENMINS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001941
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
7/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 130,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/1 ซอยทหารบก ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล