ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดปราสิต

RODEPRASIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001584
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
21/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1340 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า