ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเกศเทพพิทักษ์

SOMKET THEPPITHUCKSA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000782
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 163 ถนนข้าวสาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น