ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ ควอลิตี้ แอโกร ฟูดส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง

JAMES QUALITY AGRO FOODS AND CONSULTING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000570
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 588/9 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01139 การปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น