ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศกมล

THE GREAT ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000481
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 288 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ