ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการอีสานภาพยนตร์

NORTH EASTHERN CINEMA SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000073
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 566/109 ซอยกิจพานิช ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์