ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูมาคิลล่า(ประเทศไทย)

FUMAKILLA (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503008101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 56 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร