ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรสิน

VE - SIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007449
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2503 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
8/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 590 หมู่ที่ 3 ซอย 16 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย