ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรเจริญทัศน์

THE AKSORN CHAROEN TAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง