ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงทอง

VIENG TONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503007066
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/11/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167/1 ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย