ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวงสินและบุตร

PUANGSIN AND SON LIMITED PARTNEERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006868
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1175 ถนนอิสสระภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)