ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจก่อสร้าง

RUNG KIT CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006825
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 157/1 รองเมืองซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น