ห้างหุ้นส่วนจำกัด วูเทรดดิ้ง

WU TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006736
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 14/6 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น