ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

NEW CHAROEN PHARMACEUTICAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006469
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/5 หมู่ที่ 13 ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค