ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษขนส่ง

VISES TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
21/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 811/3 ถนนนครชัยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น