ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่สหายก่อสร้าง

FOUR CONSTRUCTORS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006281
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1212/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น