ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุปกรณ์ถ่ายพิมพ์

THAI CHOTO-LITH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 37 ถนนทหารบกทหารเรือ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น