ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติและบุตร

SOMBAT & SONS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005926
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 159 ถนนสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย