ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวไทยมาร์คเกทอิ้ง

THE GULF MARKETING COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย