ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเซ่งไถ่ช่างโลหะ

KIMSENG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005187
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 255-263 ตรอกสหมิตร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง