ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นเท็กซ์ฟาร์มาเกิ้ล

CENTEX PHARMACAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004938
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13 ซอย 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค