ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนสำราญบริการ

SUAN SAMRAN SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004865
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 429/1 ซอยศิริ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน