ห้างหุ้นส่วนจำกัด สก๊อต เอ็นเทอร์ไพร๊ส

SCOTT ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004776
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
22/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/3 ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)