ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนินทร์

KARNJANINTARA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004521
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 771/62 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น