ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคี้ยงเตียไถ่

KIANG TIA TYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004466
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1508 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์