ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะโรจน์การช่าง

DHANA ROJANA ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004245
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55/1-3 ถนนเตชะวณิชย์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น