ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์บริการ

SAWAT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004156
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
31/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1855 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น