ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดีเพนเด็นท์เอนเตอร์ไพรซ์

INDEPENDENT ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003524
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2503 พ.ศ. (63 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1342 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ)