ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวีเทรฟเวลเซอร์วิซ

T.V. TRAVEL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003419
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1205 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่