ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์สหกิจ

SAHAKIT SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003257
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
12/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 131 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้