ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยฮวด

CHAI HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003117
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
7/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย