ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมสินเจริญ

POM SEEN CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003036
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 274/1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน