ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมประโดร์พาหุรัตน์

COMPRADORE PHARHURATNA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002773
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
24/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65 ถนนพาหุรัตน์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ