ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พาณิชย์

PHONG PHANCICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002218
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง