ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิแอดเวอร์ไทซิง

EFFECTIVE ADVERTISING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002072
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 72/1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา