ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์การสร้าง

RUNGROJ CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001670
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/5 ถนนรองเมืองซอย 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น