ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม

SANGNIYOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000975
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 41/2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น