ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่ยเซ้งประดิษฐเสื้อ

NGOI SENG SHIRTMAKING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000452
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
20/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 85 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก