ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟไท้เส็งพาณิชย์

THAI SENG COMMERCIAL RICMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006821
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2505 พ.ศ. (61 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/11/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว